အန္စီေအလုပ္ငန္းစဥ္ တပ္မေတာ္မူ ၆ ခ်က္ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ခံေနရဟု ႏုိင္ငံတကာ ကရင္အဖြဲ႔ေ၀ဖန္ | DVB