၂၀၁၉-၂၀ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက က်ပ္ဘီလီယံ ၃၀၀၀ ေက်ာ္ ေတာင္းခံ | DVB