ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး လူထုေထာက္ခံပြဲ ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပ | DVB