ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကင္းေထာက္အဖဲြ႔ဲခ်ဳပ္အႀကီးအကဲအျဖစ္ ကတိခံယူပဲြ က်င္းပ (ဓာတ္ပုံ) | DVB