ဂ်ပန္ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ ဆႏၵျပ | DVB