ႏိုင္ငံေတာ္လုပ္ႀကံမႈ၌ အစေဖ်ာက္ခံလိုက္ေသာ တရားခံတေယာက္ | DVB