အိႏိၵယ ေရတပ္ကြန္မန္ဒါေဟာင္းကို ေသဒဏ္ခ်မည့္ကိစၥ ျပန္သံုးသပ္ရန္ ႏိုင္ငံတကာတရား႐ုံး အမိန္႔ခ် | DVB