အီဘုိလာကူးစက္ေနသည့္ ကြန္ဂုိႏုိင္ငံ အေရးေပၚအေျခအေနအဆင့္ဟု ကုလေၾကညာ | DVB