အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ကာကြယ္ေပးမည့္ဥပေဒ အမွန္တကယ္ ေပၚထြက္လာေတာ့မည္ေလာ | DVB