ရခိုင္ျပည္နယ္ အင္တာနက္ျဖတ္ေတာက္မႈ ျပန္သံုးစြဲခြင့္ျပဳရန္ အေရးႀကီးအဆို လႊတ္ေတာ္ခြင့္မျပဳ | DVB