ပီ႐ူးသမၼတေဟာင္း တိုလယ္ဒိုကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ဖမ္းဆီး | DVB