မုဒိမ္းမႈႏွင့္ ကင္းလြတ္ခြင့္ အေတြးအျမင္ (သို႔မဟုတ္) တာဝန္ယူတတ္ေသာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္း | DVB