ဒီမိုကေရစီ တုိင္းျပည္အျဖစ္ တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနဟု ထုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာ | DVB