လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ထံ ျပည္နယ္မ်ားက တိုင္တန္းခ်က္ အားနည္းေန | DVB