လာမည့္ ၂၀၂၅ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေရလိုအပ္ခ်က္ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိေပးရန္ ေဆာင္ရြက္ေန | DVB