အၾကံျပဳခ်က္ေပါင္း ၃၇၀၀ ေက်ာ္ပါ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးအစီရင္ခံစာ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္း | DVB