အလုပ္အကုိင္မ်ား ဖန္တီးေပးမည္ဟု အင္ဒိုနီးရွား သမၼတ ဂ်ဳိကုိဝီဒုိဒုိ ကတိျပဳ | DVB