ထိုင္းေတာင္ပိုင္းတြင္ မေလးရွားသြားမည့္ ျမန္မာ ၅၇ ဦး ဖမ္းမိ  | DVB