တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ တရားမဝင္ဖရဲစိုက္ပ်ိဳးေနမႈကို စိစစ္ရန္တိုက္တြန္း  | DVB