တႏုိင္ငံလုံးတြင္ H1N1 ေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ ၄၈ ဦးရွိၿပီ | DVB