မဂၤလာဒုံက အေလာင္း ၃ ေလာင္း လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ဟု ရဲတပ္ဖြဲ႔ထုတ္ျပန္ | DVB