ေျမာက္ဦးက တိမ္ညိဳစစ္ေဘးေရွာင္စခန္းေရနစ္ျမဳပ္၍ အေရးေပၚေျပာင္းေရႊ႕ | DVB