မဲစာရင္း လုံး၀မမွားေစရန္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ေျပာ | DVB