အစိုးရက သပိတ္စခန္းမ်ားကုိ အၾကမ္းဖက္ျဖိုခြင္းသည့္အေပၚ အျမင္ - DVB