ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ တရားမဝင္ငါးေမြးကန္ ဧက ၅၀၀၀၀ ခန္႔ရွိ၊ မွတ္ပံုမတင္ပါက အေရးယူမည္  | DVB