ဗလီဟုတ္မဟုတ္ စစ္ေဆးေပးရန္ မုိက္ကယ္ေက်ာ္ျမင့္၏ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ တရားရံုးပယ္ခ် | DVB