ဧရာဝတီဘဏ္ကိုေပးရမည့္ ေခ်းေငြကိစၥ ညႇိႏႈိင္းဆဲဟု Omni Focus ဥကၠ႒ ေျပာ | DVB