ဝိညာဥ္မဲ့ ျမတ္ဆရာ ဂုဏ္ျပဳပြဲ ရန္ကုန္ ေဆးတကၠသုိလ္ ၁ တြင္က်င္းပ   | DVB