ဟာဝုိင္အီျပည္နယ္တြင္ ေတာမီး အႀကီးအက်ယ္ေလာင္၊ ေဒသခံမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕ | DVB