ပဲခူးတိုင္းအတြင္း ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ားကို ပိတ္သိမ္းမည္  | DVB