ဇီဒန္း၏သား လူကာဇီဒန္း ေရးဆင္းတြင္ အငွားသြားကစားမည္ | DVB