႐ွမ္းနိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းရန္ လိုလား - DVB