၀ိညာဥ္ေလာကႏွင့္ လူ႔ေလာကၾကားက ဘ၀ဇာတ္ေၾကာင္း ျမန္မာရုပ္ရွင္-ႀကိမ္ႏႈန္း (နမူနာ) | DVB