ေနျပည္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အေဆာင္တြင္ ေရႊထည္ပစၥည္းမ်ား ခိုးယူခံရ  | DVB