မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီကို တရားဝင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳ | DVB