ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ မႈခင္းေရးရာကိစၥမ်ားကို အစိုးရက ကူညီေပးရန္တိုက္တြန္း  | DVB