ေမြးကင္းစကေလး စြန္႔ပစ္ခဲ့သည့္ ၁၈ ႏွစ္အရြယ္ ထိုင္းေက်ာင္းသူအား လူသတ္မႈျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ | DVB