ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ ၅ လအတြင္း ဆိုင္ကယ္တိုက္ေသဆံုးသူ ၁၀၀ ခန္႔ရွိ | DVB