တူနီးရွားက မာဒါဂတ္စ္ကာကို ၃ ဂိုးျပတ္ျဖင့္ႏုိင္ၿပီး အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ားဖလား ဆီမီးတက္ (႐ုပ္သံ) | DVB