မိတီၳလာတြင္ စစ္က်န္ဗုံးသီးေဟာင္း ၆ လုံးေတြ႔ရွိ | DVB