ရခုိင္ဒီမုိကေရစီအဖြဲ့ခ်ဳပ္ လူထုစည္း႐ုံးေရးလုပ္ - DVB