ဂန္႔ေဂါၿမိဳ႕နယ္တြင္ အင္ၾကင္းေက်ာက္မ်ား တရားမ၀င္ တူးေဖာ္သယ္ယူ ေရာင္း၀ယ္ေန | DVB