တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္ နာနတ္သီးတင္ပို႔ ေရာင္းခ်ခြင့္ရရိွရန္ ႐ွမ္းေတာင္သူမ်ား ေတာင္းဆို | DVB