ျပည္နယ္တိုင္း ၅ ခုတြင္ မိုးရြာသျဖင့္ ေနအိမ္၊ ေက်ာင္းႏွင့္ လမ္းတံတားမ်ား ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈး  | DVB