မူးယစ္ေဆးသယ္ တိုင္းရင္းသားတပ္ဖြဲ့နွင့္ ထိုင္းစစ္တပ္ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္၊ ၂ ဦး ေသဆံုး - DVB