ေတာင္အာဖရိကကုိ ၂ ဂိုး ၁ ဂိုးျဖင့္ႏုိင္ၿပီး ႏိုင္္ဂ်ီးရီးယား အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ားဖလား ဆီမီးတက္ (႐ုပ္သံ) | DVB