ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားတြင္ ရွီးယုိက္မြတ္စလင္မ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္၊ ဆႏၵျပသူ ၂ ဦး ေသဆုံး | DVB