ဂရိတြင္ ေန႔အပူခ်ိန္ စံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္ႏုိင္၊ အေရးေပၚသတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ | DVB