ထူးျခားသည့္ဇာတ္အိမ္ျဖင့္ ပံုေဖာ္ထားသည့္ ရာဇဝတ္ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဒရာမာ႐ုပ္ရွင္ – Lying and Stealing (နမူနာ) | DVB