ေကအန္ယူႏွင့္ အစိုးရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ရန္ကုန္တြင္ေဆြးေႏြး  | DVB